...where sanity and insanity meets halfway.

"She cares. She cared. She doesn't anymore."

Kung minsan, may mga bagay na nangyayari na di natin inaasahan. May mga taong dumadating at umaalis nang di natin namamalayan. May nagagawa...

Don't miss any of our posts! Follow by e-mail:

All contents are mine unless otherwise stated. Powered by Blogger.

Template by:

Free Blog Templates